Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

27 marca 2020

Uchwała Nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD

Zarząd PZD zarządza, co następuje:

§1

   Wprowadzić ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD, w ten sposób, że w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020r.:

1) uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie działkowiec oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny, tj. małżonek działkowca, jego wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,

2) wyłączeniu z bezpośredniego użytkowania przez indywidualnych działkowców lub osoby trzecie, podlegają tereny wspólne i infrastruktura ROD, w szczególności place zabaw, siłownie plenerowe, świetlice itp., za wyjątkiem wykorzystania alei ogrodowych lub innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne do dotarcia do indywidualnej działki przez osoby uprawnione zgodnie z pkt 1)

3) w ROD, w których pozwala na to stan infrastruktury, w szczególności szerokość alejek, zarząd ROD może podjąć decyzję o umożliwieniu działkowcom docieranie do działek bezpośrednio pojazdem mechanicznym.

§2

   W przypadku przedłużania terminów ograniczeń wskazanych § 3a ust. 1 rozporządzenia, termin wskazany w § 1 ulega automatycznemu przedłużeniu, do dnia wskazanego w rozporządzeniu.

§3

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Więcej informacji na stronie PZD: 

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id23940/uchwala_KZ_PZD_60.2020_z_dn._26.03.2020.pdf