Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

24 kwietnia 2024

Sprawozdanie z Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego 20 kwietnia 2024 r.

     

Zebranie otworzyła Pani Prezes Agnieszka Chudzińska.

Gościem z ramienia PZD była Pani Halina Jankowska – przedstawiciel Okręgowy PZD, członek okręgowej komisji rewizyjnej, sekretarz kolegium prezesów rejonu Bydgoszcz Wschód, Prezes ROD Skłodowskiej.

     Na podstawie protokołu komisji mandatowej ustalono, że w pierwszym terminie zebrania walnego nie uzyskano kworum. Na 192 członków na zebranie stawiło się 54 osoby, co stanowi 28,12% członków. W związku z tym, zebranie zostało rozpoczęte w drugim terminie.

     Czekając na rozpoczęcie zebrania w drugim terminie p. Prezes Zarządu zapoznała zebranych z sprawozdaniem z działalności w 2023 roku oraz za kadencję.

 

     Po oficjalnym otwarciu zebrania podjęto głosowanie w sprawie wyboru osoby prowadzącej zebranie – p. Marzena Furgał oraz protokolanta – p. Hannę Mederską. Wybór został przegłosowany jednogłośnie.

 

Przebieg zebrania:

 1. Przywitanie działkowców oraz gościa przez Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Chudzińską
 2. Następnie głos zabrała przewodnicząca zebrania, jako prowadząca zebranie.
 3. Prowadząca przywitała zebranych, odczytała porządek obrad walnego zebrania obejmujący sprawozdania za 2023 rok i za kadencję. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad, podczas głosowania.
 4. W dalszym kroku prowadząca zapoznała zebranych z regulaminem walnego zebrania. Po odczytaniu regulaminu przyjęto go w jednogłośnym głosowaniu.
 5. Wybrano osoby do komisji uchwał i wniosków , komisji mandatowej oraz komisji wyborczej:
  a) komisja uchwał i wniosków: przewodniczący – Ryszard Kowalski, członek – Robert Malinowski

b) komisja mandatowa: przewodniczący Piotr Gwizdal, sekretarz – Hanna Mederska

c) komisja wyborcza: przewodniczący: Wiesław Lossy, członek – Krzysztof Zauter

 1. W dalszej części spotkania przewodnicząca oddała głos Pani Prezes, aby odczytała sprawozdanie za rok 2023 z działalności zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz za kadencję. Po ich odczytaniu poddano pod głosowanie i przyjęcie obu sprawozdań. Podczas głosowania sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte.
 2. Członek komisji mandatowej p. Piotr Gwizdal odczytał protokół komisji.
 3. Następnie oddano głos przewodniczącej komisji rewizyjnej p. Agnieszce Borowskiej. Przewodnicząca odczytała sprawozdanie z działalności zarządu ROD Makrum za 2023 rok oraz za kadencję. Komisja rewizyjna przyznała absolutorium Zarządowi ROD Makrum za 2023 rok i za kadencję. Przedstawione sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie. Jeden działkowiec wstrzymał się od głosu. Sprawozdanie zostało przyjęcie oraz uchwała o nadaniu absolutorium zarządowi.
 4. Następnie udzielono głosu p. v-ce Prezesowi Zarządu Marcinowi Gąbce w sprawie projektu planu pracy na nową kadencję . Te plany zostały poddane głosowaniu i uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i zadań inwestycyjnych. Podczas głosowania nad uchwałą nad pracami na 2024 jedna osoba wstrzymała się od głosu. Pozostałe osoby były na ‘tak”, w związku z tym uchwały zostały przyjęte. 
 5. W kolejnej części spotkania p. v-ce Prezes Marcin Gąbka przedstawił kwoty opłat za rok 2024, przedstawiając każdy składnik opłaty za działkę 300m2. Zmiany wynikają w szczególności ze zmian kosztów za media oraz poniesioną składkę na ROD. Łączna kwota opłat w roku 2024 wynosi 984,72 zł. Podczas głosowania uchwał nad każdym ze składników opłat, przy głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości opłaty za wywóz śmieci i terminu jej wnoszenia – jedna osoba zagłosowała przeciw przyjęciu tej uchwały. Pozostali zgromadzeni głosowali za przyjęciem wszystkich zaproponowanych i odczytanych uchwał w sprawie opłat – w związku z tym, zostały one przyjęte. 

 

 

 1. W dalszej części spotkania prowadząca udzieliła głosu Pani Prezes, aby przedstawiła projekt preliminarzy na 2024 rok. Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i odczytała ocenę w sprawie projektu preliminarzy na 2024 rok. Poddano uchwałę o akceptację preliminarza pod głosowanie oraz uchwałę w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD. Głosowano jednogłośnie za przyjęciem preliminarza.
 2. Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – p. Ryszard Kowalski odczytał protokoły z wszystkich uchwalonych podczas zebrania uchwał, co zostało jednoznacznie przegłosowane, nikt się nie wstrzymał i nikt nie wyraził sprzeciwu.
 3. Głos zabrał gość – Pani Halina Jankowska. W imieniu Prezesa Okręgu PZD w Bydgoszczy złożyła wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie Zarządu ROD Makrum. Podsumowała cały przebieg zebrania, że odbył się zgodnie z procedurami i bardzo sprawnie.
 4. Następnie prowadząca przeszła do kolejnej części zebrania, czyli do części wyborów do organów ROD. Przewodniczący komisji wyborczej odczytał listę kandydatów do zarządu, do komisji rewizyjnej oraz na kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów. Każdy z odczytanych kandydatów wyraził chęć do kandydowania. Zanim podjęto głosowanie dotyczące wyborów, poddano pod głosowanie uchwałę dotyczącą ustalenia składów liczbowych komisji rewizyjnej oraz zarządu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 5. Podjęto głosowanie nad przyjęciem kandydatów do organów ROD. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
 6. Prowadząca zarządziła przerwę w obradach, aby nowoutworzony zarząd i komisja rewizyjna udały się na swoje pierwsze posiedzenie, podczas którego wyłoniono osoby funkcyjne.
 7. Po zakończeniu obrad i po powrocie do sali zapoznano zgromadzonych z uchwałami zarządu i komisji rewizyjnej. Oczytano składy organów z poszczególnymi funkcjami:

 

Zarząd ROD Makrum

Agnieszka Chudzińska – Prezes Zarządu

Marcin Gąbka – V-ce Prezes Zarządu

Marzena Furgał – skarbnik

Hanna Mederska – sekretarz

Ryszard Kowalski – członek

Jarosław Ostrowski – członek

Piotr Gwizdal - członek

Robert Ornowski – członek

 

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Borowska – przewodniczący komisji

Joanna Warawan – zastępca przewodniczącego

Janusz Kuźmikowski – sekretarz

 

Delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów

Marcin Gąbka

 

 1. W dalszej części p. Gąbka zapoznał zebranych z aktualnymi informacjami dotyczącymi działań zarządu w sprawie nowych przepisów związanych z terenami, na których mieszczą się nasze działki.
 2. P. Gąbka odczytał informacje dotyczące cen prądu jakie obowiązują obecnie oraz jakie będą najprawdopodobniej obowiązywać po okresie zamrożenia cen prądu, tj od 01 lipca 2024r.
 3. Głos zabrała p. Prezes i podziękowała zebranym za głosowanie i powierzenie zaufania na kolejną kadencję oraz podziękowała odchodzącym członkom z zarządu, za ich dotychczasową pracę i zaangażowanie.
 4. Na tym punkcie zakończono obrady.

 

 

Więcej: