Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

12 stycznia 2023

Pozytywna ocena wizyty monitorującej centrali ARiMR w Warszawie dotycząca wydatkowania Funduszy  Europejskich przez ROD MAKRUM

     

     W dniu 12.01.2023 r. centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeprowadziła wizytę monitorującą w zakresie prawidłowości realizacji i wykonania projektu grantowego przez ROD Makrum oraz prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych, w związku z umową o powierzenie grantu nr 00001/22/OR02/ROD w ramach projektu pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych w ramach działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego" Osi priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczącą projektu "Rewitalizacja terenu wspólnego ROD Makrum".

     Wizyta odbyła się w formie videokonferencji w Oddziale ARiMR w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4. Grantobiorcę reprezentowali Prezes Zarządu ROD Makrum Pani Agnieszka Chudzińska oraz v-ce Prezes Pan Marcin Gąbka, natomiast Grantodawcę - osoby odpowiedzialne za poprawne prowadzenie projektu z ARiMR w Warszawie i Toruniu.

      Wizyta monitorująca obejmowała między innymi:

- weryfikację dokumentacji związanej z realizowanym projektem pod względem m.in. zgodności z umową o powierzenie grantu oraz Regulaminu konkursu,

- określenie stanu zaawansowania realizacji projektu,

- poprawności przeprowadzonych procedur udzielania zamówień w przedmiocie usług, dostaw lub robót budowlanych,

- wywiązania się przez Grantobiorcę z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

     Powyższe zagadnienia zostały pozytywnie i bardzo wysoko ocenione przez ARiMR w Warszawie. Każdy punkt został przyjęty bez żadnych zastrzeżeń. Reprezentanci ROD Makrum z wielką skrupulatnością przedstawili Grantodawcy procedury jakimi kierowali się przy prowadzeniu projektu, opierając się o podręcznik wnioskodawcy oraz wytyczne dotyczące grantu.

     Na koniec wizyty, zarówno osoby z ARiMR w Warszawie, które przeprowadzały wizytę monitorującą, oraz osoby z ARiMR w Toruniu obsługujące projekt unijny, życzyły nam dalszych sukcesów i podziękowały bardzo serdecznie za bardzo dobre przygotowanie do wizyty kontrolnej oraz za ogromną, wzorową pracę włożoną w przygotowanie i realizację projektu.

     ROD Makrum po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów jest na ukończeniu rozliczenia I transzy grantu w wysokości 60 000 zł i po złożeniu wniosku oczekuje na kolejną transzę w wysokości 40 000 zł.

 

     Agnieszka Chudzińska                                        Marcin Gąbka

prezes zarządu ROD Makrum               v-ce prezes zarządu ROD Makrum